ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

TARTALOM:

 1. BEVEZETÉS
 1. AZ ADATKEZELŐ ÉS AZ ADATFELDOLGOZÓ ADATAI
 1. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK
 1. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA, IDŐTARTAMA ÉS A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE
 1. AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA
 1. JOGÉRVÉNYESÍTÉS, JOGORVOSLAT

 

 1. BEVEZETÉS

Az ICG Stádium Kft. (6723 Szeged, József A. sgt. 130.) Adatkezelőként a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan meghatározza, Adatfeldolgozóként pedig az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Az ICG Stádium Kft. arra törekszik, hogy az általa gyűjtött információk a valóságnak megfelelő, pontos adatok legyenek. Kérjük, hogy cégének neve, címe, az Ön közvetlen telefonszáma, e-mail címe, valamint egyéb adatai megváltozása esetén a stadium@icgstadium.hu címre elküldött e-mail formájában értesítse társaságunkat.
Cégünk Adatkezelőként és Adatfeldolgozóként is tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében.

Ezen adatkezelési tájékoztató minden olyan természetes személyre vonatkozik, akiknek az adatait az Adatkezelő kezeli, kivéve a munkaviszonnyal közvetlenül összefüggő adatkezeléseket.

 1. AZ ADATKEZELŐ ÉS AZ ADATFELDOLGOZÓ ADATAI

Adatkezelő

Cégnév: ICG Stádium Diagnosztikai és Menedzsment Kft.

Röviden: ICG Stádium Kft.

Cégjegyzékszám: 06-09-000735

Székhely: 6723 Szeged, József Attila sgt. 130.

Adószám: 10462696-2-06

Kapcsolattartó: Lippai Katalin

Telefon: 62/431-927

Mobil: +3620/974-6496

E-mail címe: office@icgstadium.hu

Adatfeldolgozó

Adatfeldolgozást végző: ICG Stádium Kft.

Elérhetősége: stadium@icgstadium.hu

 1. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy

Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az Adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés: Az adatkezelés a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés. Az adatfeldolgozás technikai jellegű adatkezelés, az adatok feletti rendelkezési és döntési joggal nem rendelkezik.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez.

Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

 1. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA, IDŐTARTAMA

Adatkezelési célok:

Cégünk az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban:

a) kereskedelmi tevékenység nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatást igénybevevőinek adatait, mint jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeljük
b) lehetséges ügyfelek számára marketingtevékenység

c) munkavállalók és pályázók adatainak kezelése (külön szabályzatban meghatározott feltételekkel)

d) szerződéses partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése a szerződés teljesítése céljából

e) ügyfelek megrendeléseinek teljesítése

f) törvényben meghatározott kötelezettség teljesítése céljából

g) On-line látogatóktól gyűjtött információk

 

Adatkezelés jogalapja
GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pont: érintett hozzájárulása
GDPR 6.cikk (1) bekezdés b) pont: szerződés teljesítéséhez szükséges
GDPR 6.cikk (1) bekezdés c) pont: jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges
GDPR 6.cikk (1) bekezdés d) pont: jogos érdek, mindig érdekmérlegelés szükséges

Az egyes adatkezelési tevékenységek jogalapja
a) számviteli jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

b) kapcsolattartás: jogalap (a partnerek munkavállalóinak adatai esetében az adatkezelés) jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. Az adatkezelő jogos érdeke az üzletmenet folytonossága.

c) munkavállalók adatainak kezelése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), c) pontok

d) szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont

e) marketing tevékenység: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

f) on-line regisztráció jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

Az érintett személyes adatainak jogos érdek alapján történő kezelése esetén érdekmérlegelést végzünk, melynek során

– beazonosítjuk és rögzítjük a jogos érdeket

– beazonosítjuk és rögzítjük az érintett érdekeit és jogait

– szükségesség és arányosság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, korlátozott tárolhatóság elve alapján mérlegelés

Az érintettnek tiltakozási joga van, mely alapján a személyes adatot nem kezeljük tovább, kivéve, ha az adatkezelést kényszerítő ok indokolja (pl. munkaviszonnyal összefüggésben szükségszerűen kezelendő adatok esetén)

Az adatkezelés időtartama:

A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább 5 évig megőrizzük. A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje 5 év.

A munkaviszony alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje: korlátlan

A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat megszűnését követő 3 év.
Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: 5 év.

5. AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Az Adatkezelő az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Az Adatkezelő a szerver üzemeltetőivel együtt olyan technikai, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatok biztonságáról, ami az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Titoktartás kötelezi a személyes adatok kezelésével foglalkozó munkavállalókat. Az adatbiztonság garantálása érdekében az adatfeldolgozó végrehajtja a szervezési és technikai intézkedéseket.

Az ICG Stádium Kft. oldalainak megtekintéséhez nem szükséges személyes adatait, például a nevét, telefonszámát, posta-, vagy e-mail címét megadnia. A honlapunk olyan linkeket is tartalmazhat, amelyeket nem mi üzemeltetünk, csupán a látogatók tájékoztatását szolgálják. Az Adatkezelőnek nincs semmi befolyása a partner cégek által üzemeltetett honlapok tartalmára és biztonságára így nem is tartozik felelősséggel azokért.

Kérjük, tekintse át az Ön által látogatott oldalak adatkezelési tájékoztatóját mielőtt az adott oldalon az adatait bármilyen formában megadná.

6. JOGÉRVÉNYESÍTÉS, JOGORVOSLAT

Jogérvényesítés
Az érintett az Adatkezelőnél az Infotv. alapján:

 1.  tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről;
 2. kérheti személyes adatainak helyesbítését; valamint
 3. a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – személyes adatainak törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve zárolását az Adatkezelő feltüntetett elérhetőségén.
 1. Jogérvényesítés a Rendelet alapján

A fentieken túlmenően a Rendelet 15. cikk (1) bekezdése értelmében az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. az adatkezelés céljai
 2. az érintett személyes adatok kategóriái
 3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket
 4. adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai
 5. ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

 

Jogorvoslat
 
Adatvédelmi kérelmek

Amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton az ICG Stádium Kft. 6723 Szeged, József A. sgt. 130. címre vagy elektronikusan a stadium@icgstadium.hu címre küldheti. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által meghatározott címre.

Ha az érintett az Adatkezelő által meghozott döntéssel nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül –panaszt nyújthat be a NAIH-hoz amennyiben álláspontja szerint a rá vonatkozó személyes adat kezelés nem felel meg a jogszabályi kötelezettségeknek.

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím:1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Telefon: 06- 1-391-1400

Fax: 06-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Weboldal: naih.hu

A NAIH döntése ellen bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető.